Lättviktslamell i komposit

Projektets idé
I denna förstudie undersöks möjligheten att med kompositmaterial minska vikten på den roterande delen i en unik luftseparator. Genom viktminskningen, som förväntas bli ca 75 % och bygger på en övergång av material från stål till komposit, kan antalet lameller i luftseparatorns roterande del ökas avsevärt, och flera rotorer kan läggas i en separeringsenhet.

Projektets bidrag till programmålen
Luftseparatorns separeringsprestanda kan ökas kraftigt med bibehållen eller minskad vikt, samtidigt som dess energiförbrukning halveras pga mindre utsläppsradie för gasen. Eftersom vikten minskas kommer även kraven på drivenheten att sänkas. Sammantaget gör detta att kostnaden för luftseparatorn minskas avsevärt samtidigt som prestanda förväntas höjas kraftigt. Förstudien kommer att ligga till grund för framtida utvecklingsprojekt.

Genomförande
Möjligheterna att tillverka separeringslamellerna i komposit undersöks, med hänsyn tagen till den miljö och de påkänningar lamellerna utsätts för. Vidare studeras och väljs produktionsmetod lämplig för att producera lamellerna i större skala.

Projektpartners
Projektledare
Jack Delin, Scandinavian Centriair AB

Samtliga deltagande företag
3 nine AB
Kungliga Tekniska Högskolan

Tid
Startdatum: 2015-06-03
Slutdatum: 2015-11-03