Industriell håltagning i lättviktsmaterial

Projektet är avslutat

Projektet Industriell håltagning i lättviktsmaterial avslutades innan det hann påbörjas på grund av att en central projektpartner blev tvungen att prioritera andra frågor och hoppade av projektet.


Projektets idé
Lättviktsmaterial i komposit har fantastisk hållfasthet i förhållande till sin till vikt och är användbart i en mängd applikationer. Håltagning för skruvförband och andra genomföringar är en viktig del av en konstruktion som är kritisk för den totala produktionsekonomin när lättviktsmaterial ska introduceras i en produkt. Kunskap om kostnadseffektiva håltagningsmetoder saknas idag och hämmar lättviktsmaterialens spridning till nya produkter och branscher.

Projektet tar ett brett grepp och samlar ihop flera aktörer i leverantörskedjan av lättviktsprodukter inom verkstads-, flyg- och rymdsindustrin med fokus att ta fram kostnadseffektiva håltagningsmetoder för lättviktsstrukturer i fiberkompositer, sandwichmaterial och blandade material (metall-komposit).

I det här projektet kommer fokus ligga på tre håltagningsmetoder:

-          Vibrationsassisterad borrning

-          Orbitalborrning

-          Vattenskärning

Projektets bidrag till programmålen
Med projektet kommer vi att kunna rekommendera vilken typ av håltagningsmetod som ska rekommenderas för olika material och tillämpningar. Detta kommer att ske genom att utveckla tekniskt verifierade verktyg och kunskap för håltagningsmetodik. Framförallt kommer nya rekommendationer för vilken av de tre studerade metoderna som är effektivast och minst skadlig för materialet inom tre industriella applikationer.

Genomförande
Projektet fördelas över 6 arbetspaket och 3 materialägare. Första arbetspaketet är projektledning och disseminering.

De tre håltagningsmetoderna är fördelade på varsitt arbetspaket. De drivs parallellt av industriföreträdarna och säkerställer att rätt materialsort används i försöken. Dessa levererar indata till de två sista arbetspaketen Kvalitetskontroll och Modellering av skadeutveckling. De två sista arbetspaketen undersöker prover, utvecklar skademodell samt input till förbättringar av processfönstren inom de tre arbetspaketen för håltagningsmetoderna i en cyklisk process.

Resultaten från arbetet presenteras i ett första seminarium efter 8 månader där alla projektpartners deltar. På så sätt kan industrin redan i ett tidigt skede av projektet påbörja implementeringen av resultaten alternativt ge förbättringsförslag till sina kunder.

Projektpartners
Projektledare Bengt Wälivaara, Swerea SICOMP AB

Deltagande företag
CAE Value AB
Dynamic Robotic Solution AB
Flexprop AB
Oxeon AB
Ruag Space AB
SAAB AB, Aeronautics
AB Sandvik Coromant
Swedish Waterjet Lab
Swerea KIMAB AB
Swerea SICOMP AB
Water Jet Lego Ronneby AB
Water Jet Sweden AB
Örebro universitet, institutionen för naturvetenskap och teknik

Tid
Startdatum: 2015-07-01