Innovativa Biobaserade sandwichelement i byggandet


Projektets idé

Genom att använda ett biobaserat kärnmaterial uppbyggt av isoleringsskum tillverkat av NCC, Nano Crystaline Cellulose, uppnås ett antal fördelar:

-          materialet men även en större del av konstruktionen kan återvinnas på ett enklare och mera kostnadseffektivt sätt

-          materialet kommer från skogsråvara vilket gagnar Sverige

-          materialet tillverkas från en spillprodukt.

Projektets bidrag till programmålen
Målet med förstudien är att undersöka vilka möjligheterna det finns för ett utvecklat innovativt och helt biobaserat kärnmaterial (NCC) till sandwichelement i byggandet. Förstudien skall fastställa och ge bättre underlag om produkten, i nuvarande form eller med små förändringar, kan uppfylla kraven för en byggprodukt.

Genomförande
Projektet genomförs i tre delar. I del ett tillverkas ett antal provelement där kärnmaterialets densitet varieras. I del två genomförs ett antal provningar och elementens egenskaper fastställs. I den sista delen av projektet ställs allt material samman tillsammans med slutsatser och diskussion.

Projektpartners
Projektledare: Anders Gustafsson, RISE

Samtliga deltagande företag: BLATRADEN AB, Melodea Ltd, RISE, Swerea

Tid
Startdatum: 2015-01-15
Slutdatum: 2015-10-30