FLIGHT – En regional nod för LIGHTer i Jönköpings län

Kraven på lättare produkter ökar inom nästan alla branscher eftersom minskad vikt är en hållbar väg att spara naturresurser, minska energianvändningen samt reducera komponenters och produkters miljöpåverkan under tillverkning, användning och återvinning. Kundernas krav på vikteffektiva komponenter gör därmed ökad kompetens inom lättviktsområdet till en strategisk mycket viktig fråga för regionens underleverantörsföretag.

För att möta dessa kompetensutvecklingsbehov finns sedan några år tillbaka en nationell och branschöverskridande arena inom lättviktsområdet – LIGHTer, som koordinerar det nationella arbete som sker inom forskning, utveckling, och kompetensutveckling. LIGHTer är alltså det nav där organisationer, företag, branschföreningar, regioner och myndigheter kan samarbeta för att utveckla teknologier och testmiljöer för lättviktsteknik. Detta mot bakgrund av att ca 50 % av all svensk export påverkas av lättviktstrenden.

Syftet med detta projekt är att bygga upp en regional infrastruktur för LIGHTer i Jönköpings län. I praktiken innebär detta att ett särskilt fokus riktas mot lättviktslösningar inom industrisektorer som trä, plast, gjuteri, plåt, profil och skärande bearbetning. Erbjudanden kommer att utvecklas utgående från kunders och företagens behov och utvecklas i nära samarbete med branschorganisationer, akademin, institut, näringslivsorganisationer och andra relevanta projekt. Den regionala noden i Jönköpings län benämns FLIGHT, där F:et symboliserar Jönköpings län, och där just närheten till regionens företag är en central framgångsfaktor.

Målet är att med stöd av denna nod utveckla företagen från att vara konkurrenskänsliga och enkelt utbytbara ämnesleverantörer, till att bli unika och attraktiva innovationspartners. I den Regionala Utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS) har just den industriella förnyelsen, ökad attraktivitet och internationalisering identifierats som viktiga utvecklingsområden för regionens företag.

LIGHTer bidrar på nationell nivå till att utveckla konkurrenskraften inom svensk industri. Detta uppnås genom att skapa effektiva strukturer för teknikutveckling och utveckling av människor - med målet att ge företagen och dess medarbetare en unik, multidisciplinär förmåga att utveckla och tillverka produkter med låg vikt. Därmed kommer regionens företag att kunna nå en internationell toppnivå inom specifika affärsområden, vilket ger dem förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och tillväxt. Mer information om LIGHTer finns på www.lighterarena.se.

FLIGHT syftar till att på regional nivå skapa de förutsättningar som beskrivits ovan, dvs ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk med fokus på lättvikt. Avsikten är att detta nätverk (nod) skall stödja framförallt de mindre och medelstora företagen (SMF) i Jönköpings län, i den nödvändiga utvecklingen från utbytbar ämnesleverantör till attraktiv strategisk samverkanspartner för kvalificerade kunder inom olika marknadssegment. Dessa regionala noder kommer att bestå av branschorganisationer, akademin, institut, företag samt övriga experter/kunskapsleverantörer. Gemensamt för dessa noder är att de har stöd från den nationella lättviktsarenan LIGHTer, och därmed kan utnyttja såväl tjänster som erfarenheter även från andra regioner och andra branscher. För att uppnå en hög intern effektivitet i FLIGHT, och mellan FLIGHT och företag/medarbetare behöver innovations- och värdekedjor både göras tydliga och synliga, liksom tillgängliga stödprocesser och finansieringssystem. Allt utgående från de specifika behov som företagen har relativt sina primära kundgrupper.

Projektledare

Martin Risberg
Swerea SWECAST
martin.risberg@swerea.se
036-30 12 62

Branschansvariga:

Träcentrum
David Andersson
david@tracentrum.se
0380-55 43 80
Polymercentrum
Anders Sjögren
anders@ad-manus.se
076-898 50 92
Skärteknikcentrum
Thomas Petersson
Thomas@sktc.se
070-591 60 78
Gjuteribranchen
Martin Risberg
martin.risberg@swerea.se
036-30 12 62

Finansiär: