Lightweight Vehicles and Materials 2016, Berlin 2016-08-25

Den 13-14 oktober arrangeras Advanced Lightweight Vehicles and Materials Forum i Berlin. Läs mer på BIS Groups hemsida.